top of page
搜尋

《1分鐘睇得明 揀邊隻Sparkling Wine》

最近有好多人問我,我想揀隻甜既Champagne ?


咁我都會解釋番,因為製造方法,香檳正常來講就應該係偏酸少少,加上酸都係香檳其中一個特色,所以不妨試試Moscato 😂😂


今次就不如一試寫晒Champagne , Prosecco 同Moscato 有咩分別。


同埋如果真係想揀甜既香檳,要搵咩Label 既香檳


希望幫到大家😂😂😂

Ps 當然西班牙Cava 都好正,不過相對少人識d 😂😂


123 次查看0 則留言
bottom of page